Обука за благајничко работење

 • За кого е наменета обуката?
Наменето за секој кој сака да стекне знаење од областа на благајничкото работење- идни благајници во компании и банки, менувачници, сопственици на микро и мали компании кои имаат благајничко работење, ученици, студенти.
 • Што опфаќа програмата?

Програмата на обуката го опфаќа практичното работење со благајна/ касата.
Се работи со добра опрема- секој учесник добива свој лаптоп за време на обуката, на кој е инсталиран професионален софтвер HELIX на ZONEL за благајничко работење.
Секој учесник добива свој регистар со реални документи, кои го потенцираат сегментот од благајничкото работење на една компанија, а со книжење на истите за време на обуката се води реално благајничко работење на таа компанија.
Прогрмата зборува и за благајничката работа во банките- препознавање и откривање на лажни пари, менувачко работење, уплата- исплата на пари, апоенски состав на парите, трансфер на парите.
За најдобри резултати, работиме во мали групи!

 • На кои теми се работи?
Денарска благајна
 • Каса прими (по кои основи касата може да прима пари)
 • Каса исплати (по кои основи касата може да исплати пари)
 • Благајнички дневник (благајнички извештај- задолжителен)
 • Сметководствено бележење на благајната (најчесто класа 1 и класа 4)
Девизна благајна
 • Откуп и подигање на девизи од банките
 • Девизни трошоци/ бележење во девизните благајни
 • Благајнички дневник за девизи (благајнички извештај девизен/ денарски- задолжителен)
 • Сметководствено бележење на девизната благајна (најчесто класа 1 и класа 4)
Заштита и препознавање од евентуални лажни пари
 • Машини за обработка на книжни пари за употреба за обични благајници/ работници во компании
 • Заштитни елементи на книжните пари
 • Користење на евиденција за апоенски состав на парите
Благајната во даночната регулатива во РМ Правилник за благајничко работење
Одлука за касов максимум
Покрај обуката, добивате
 • Бесплатен прирачник за благајничко работење
 • Попуст за набавка на HELIX, професионален софтвер за сметководствено работење
 • 10% попуст за обуката за материјално- магацинско работење и 10% попуст за обуката деловен финансиски асистент.
 • Сертификати

Секој учесник добива сертификат за посетена обука: Благајничко работење

 • Часови

1 ден, 6 часа

3.300 денари.
Со уплата се потврдува пријавата за обуката и место во групата.

 • Податоци за плаќање
Примач: Каровска ДООЕЛ Скопје
Сметка: 210068520170156 НЛБ Тутунска Банка АД Скопје
Цел на дознака: Плаќање по фактура