Обука за вовед во сметководство и финансиско сметководство

 • За кого е наменета обуката?
Наменето за секој кој сака да стекне знаење од областа на сметководството и финансиите- идни сметководители, сопственици на микро и мали компании, ученици, студенти.

Наменето за секој кој сака да го говори сметководствениот јазик.

 • Што опфаќа програмата?
Програмата на обуката го опфаќа:практичното водење на финансиско и материјално сметководство.

Се работи со добра опрема- секој учесник добива свој лаптоп за време на обуката, на кој е инсталиран професионален софтвер HELIX на ZONEL за сметководство.

Секој учесник добива свој регистар со реални документи, кои го потенцираат секој сегмент од работењето на една компанија, а со книжење на истите за време на обуката се води реално сметководство на таа компанија.

За добра обука, работиме во мали групи.

 • На кои теми се работи?
 • Рачно сметководство/ Компјутерско сметководство
 • Контен план и сметки
 • Книжење/ дневник на книжење
 • Приходи и расходи
 • Фактури- излезни и влезни
 • Увоз и извоз
 • Основни средства и ситен инвентар
 • Амортизација и вредносно усогласување на постојните средства
 • Магацинско, материјално работње/ залихи
 • Малопродажба и продажба на големо
 • Денарски изводи
 • Девизни изводи/курсни разлики
 • Каса/ благајна
 • Плати
 • ДДВ
 • ПДД
 • Данок на добивка и данок на вкупен приход
 • МСС и МСФИ
 • Годишна пресметка и финансиски извештаи
Покрај обуката, добивате
 • Бесплатен прирачник за финансиско сметководствено работење
 • Попуст за набавка на HELIX, професионален софтвер за сметководствено работење
 • Можност за дополнителни обуки со попуст: 10% за втора обука и 20% за трета обука, по ваш избор, од лепезата обуки на нашата компанија.
 • Сертификати

Секој учесник добива сертификат за посетена обука Вовед во сметководство и финансиско сметководство.

 • Часови
20 дена, 60 часа
 • Цена на обуката

16.500 денари (плаќањето може да биде и до три месечни рати).
Со уплата на првата рата, се потврдува пријавата за обуката и се потврдува место во групата.

НОВО

Постои и можност за кратка дводневна обука Вовед во сметководство и финансиско сметководство. Овде ќе се запознаете со важните почетоци за воведот во сметководство и финансиско смеководство.
Два дена, осум часа.
Цена на обуката 2.300 денари.

 • Податоци за плаќање
Примач: Каровска ДООЕЛ Скопје
Сметка: 210068520170156 НЛБ Тутунска Банка АД Скопје
Цел на дознака: Плаќање по фактура