Обука за деловен и финансиски асистент

 • За кого е наменета обуката?

Наменето за секој кој сака да стекне знаење кое помага во развојот на канцелариските вештини, управување со финансиска документација, деловна комуникација , организација на канцеларија, состаноци, односи со јавност, организација на човечки ресурси, комуникации со банки. Обуката за деловен и финансиски асистент ги подготвува кандидатите за повеќе работни места во деловниот свет на микро и малите бизниси, каде често пати еден вработен има повеќе работни активности.

 • Што опфаќа програмата?

Програмата на обуката ја опфаќа работата на еден професионален деловен финансиски асистент- професионалната дискусија, професионалната комуникација, општото финансиско и правно работење и човечките ресурси.
Се работи со добра опрема- секој учесник добива свој лаптоп за време на обуката, на кој е инсталиран професионален софтвер HELIX на ZONEL за деловно/ административно работење.
Секој учесник добива свој регистар со реални документи, кои го потенцираат сегментот од деловно/ административен карактер на една компанија.
За најдобри резултати, работиме во мали групи!

 • На кои теми се работи?
 • Работни активности/ организација
 • Закон за ДДВ, точка 2 член 53- правилно изготвување и издавање на фактури
 • Книга на излезни и книга на влезни фактури
 • Интерни одлуки, дописи, известувања/ деловна документација
 • Правилна примена на Процедурите за работа и работните инструкции со административна содржина
 • Архивско работење/ деловодник/ архивска документација
 • Интерна книга за пошта
 • Работно време/ евиденција на работно време
 • Вовед во основното сметководство (благајничко работење, магацинско работење, работа со фискална каса и малопродажба)
 • Финансиски извештаи
 • Електронско банкарско работење
 • Справување со конфликти со клиенти, градење на добри односи за соработка
Покрај обуката, добивате
 • Бесплатен прирачник за деловно финансико работење
 • Попуст за набавка на HELIX, професионален софтвер за сметководствено работење
 • 10% попуст за обуката за материјално- магацинско работење и 10% попуст за обуката за благајничко работење
 • Сертификати

Секој учесник добива сертификат за посетена обука Деловно/ административно работење

 • Часови

3 дена, 9 часа

 • Цена на обуката

8.250 денари.
Со уплата се потврдува пријавата за обуката и место во групата.

 • Податоци за плаќање
Примач: Каровска ДООЕЛ Скопје
Сметка: 210068520170156 НЛБ Тутунска Банка АД Скопје
Цел на дознака: Плаќање по фактура