Обука за материјално и магацинско работење

 • За кого е наменета обуката?
Наменето за секој кој сака да стекне знаење од областа на материјално-магацинско работење- идни сметководители, магационери, сопственици на микро и мали компании кои имаат магацинско работење, ученици, студенти.
 • Што опфаќа програмата?

Програмата на обуката го опфаќа:практичното водење на финансиско и материјално сметководство.
Се работи со добра опрема- секој учесник добива свој лаптоп за време на обуката, на кој е инсталиран професионален софтвер HELIX на ZONEL за материјално сметководство.
Секој учесник добива свој регистар со реални документи, кои го потенцираат секој сегмент од работењето на една компанија, а со книжење на истите за време на обуката се води реално материјално сметководство на таа компанија.
За најдобри резултати, работиме во мали групи!

 • На кои теми се работи?
 • Вовед/ залихи/ МСС 2
 • Дефиниции
 • Контен план- класа 3, залиха на суровини, материјали, резервни делови и ситен инвентар
 • Контен план- класа 6, залиха на производство, готови производи, стоки, нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинато работење
 • Стоки на пат, стоки во транзит, стоки во продавница, стоки во туѓ склад, стоки на залиха
 • Артикли
 • Материјална картица- евидентирање на влезот и излезот на артиклот (книжење)
 • Магацин и сервисен магацин
 • ПЛТ- трговија на мало и влез на стоките во продавница
 • Мерење на залихите, вреднување на залихите
 • Набавна вредност на залихите (признавање како расход)
 • Магацинско работење: поставување процес, управување, контрола и квалитет во работењето
 • Попис во магацин- попис на залихите
 • Попис во продавница
Покрај обуката, добивате
 • Бесплатен прирачник за материјално-магацинско работење
 • Попуст за набавка на HELIX, професионален софтвер за сметководствено работење
 • 10% попуст за обуката за благајничко работење и 10% попуст за обуката деловен финансиски асистент.
 • Сертификати

Секој учесник добива сертификат за посетена обука: Обука за материјално и магацинско работење

 • Часови

1 ден, 6 часа

 • Цена на обуката

3.300 денари.
Со уплата се потврдува пријавата за обуката и место во групата.

 • Податоци за плаќање
Примач: Каровска ДООЕЛ Скопје
Сметка: 210068520170156 НЛБ Тутунска Банка АД Скопје
Цел на дознака: Плаќање по фактура