Обука за напредно сметководство

 • За кого е наменета обуката?
Наменето за секој кој сака да стекне поголемо знаење од областа на сметководството и финансиите и за секој кој сака да го говори течно сметководствениот јазик.
 • Што опфаќа програмата?

Програмата на обуката опфаќа комплетни упатства за составување на годишна сметка за сите правни субјекти, а во согласност со прописите кои се применуваат.
Завршните книжења, составувањето на финансиските извештаи и завршните сметки, од аспект на комплетното составување, ќе Ве запознаат со следната поделба:

 • Трговски друштва од нефинансиски сектор
 • Вршители на самостојна дејност и трговци поединци (адвокати, нотари, занаетчии и сл.)
 • Непрофитни организации (фондации и здруженија на граѓани, религиозни групи и сл.)

За добра обука, работиме во мали групи.

 • На кои теми се работи?
 • Пресметка на курсни разлики, порамнување на денарско- девизни салда
 • Пресметка и книжење на амортизација кај профитни и непрофитни правни субјекти
 • Усогласување на аналитичката евиденција со главната книга и конфирмација како составен и задолжителен дел од пописот
 • Анализа на Бруто биланс по конта и класи (ББ)
 • Непризнати расходи и нивно влијание на основата за пресметување на данокот од добивка
 • Затворање на класите 4,7 и 8 и завршен налог
 • Подготовка на финансиски извештаи и завршна пресметка за трговски друштва
  • Биланс на успех (БУ)
  • Биланс на состојба (БС)Државна евиденција (ДЕ)
  • Структура на приходи по дејности (СПД)
  • ДБ и ДБ-ВП, даночни биланси
  • Објаснувачки белешки
  • Финансиски извештај
  • Извештај за парични текови
  • Извештај за промени во капиталот
  • Извештај за сеопфатна добивка
  • Книга на удели и книга на одлуки (за ДОО)
  • Консолидирана завршна пресметка
 • Подготовка на финансиски извештаи и завршна пресметка за вршители на самостојна дејност и трговци поединци (адвокати, нотари, занаетчии и сл.)
  • Годишен даночен биланс за утврдување на данокот на доход од вршење на самостојна дејност (ДЛД- ДБ)
  • Биланс на приходи и расходи (ДЛД- Б)
  • Специфични и завршни книжења за трговци поединци
 • Подготовка на финансиски извештаи и завршна пресметка за непрофитни организации (фондации и здруженија на граѓани, религиозни групи и сл.)
  • Биланс на приходи и расходи
  • Биланс на состојба
  • Државна евиденција (ДЕ)
  • Распоредување на резултатот
  • Структура на приходи по дејности (СПД)
  • Данок на добика, ДБ-НП/ВП
  • Специфични и завршни книжења за непрофитните организации
Покрај обуката, добивате
 • Бесплатен прирачник за напредно сметководство
 • Класер/ регистратор со документација со која практично се работи за време на обуката. Целиот материјал останува за учесникот на обуката.
 • Попуст за набавка на HELIX, професионален софтвер за сметководствено работење
 • Можност за дополнителни обуки со попуст: 10% за втора обука и 20% за трета обука, по ваш избор, од лепезата обуки на нашата компанија.
 • Сертификати

Секој учесник добива сертификат за посетена обука Напредно сметководство.

 • Часови
4 дена, 20 часа
 • Цена на обуката

16.500 мкд, со можност на плаќање до три месечни рати.

Со уплата на првата рата, се потврдува пријавата за обуката и се потврдува место во групата.

 • Податоци за плаќање
Примач: Каровска ДООЕЛ Скопје
Сметка: 210068520170156 НЛБ Тутунска Банка АД Скопје
Цел на дознака: Плаќање по фактура