Обука- Финансиско планирање и носење точни стратешки одлуки

 • За кого е наменета обуката?
За менаџерскиот кадар на микро и мали компании
 • Што опфаќа програмата?
Програмата на обуката има за цел да го достигне основниот успех на стратегијата на раководното лице на една компанија, која зависи од трите клучни фактори: усогласување на фирмата со надворешното опкружување, реален внатрешен поглед на нејзините основни надлежности и одржливи конкурентски предности и внимателно спроведување и следење.
Се дискутира за улогата на финансиите во стратешкото планирање, донесување одлуки, формулирање, имплементација и следење.
 • На кои теми се работи?
 • Приходи и расходи од класа 4 и 7
 • Даноци
 • Пари и парични текови
 • Читање на финансиските извештаи
 • Средства/ управување со средствата
 • Капитал
 • Проценка на ризик
 • Показатели на профитабилност
 • БУ, БС, Финансиски извештаи
 • Анализа на компанијата-ресурси
 • Анализа на пазарот
 • Визија, мисија, стратегија на компанијата
 • Формулација и инплементација на стратегија
Покрај обуката, добивате
 • Попуст за набавка на HELIX, професионален софтвер за сметководствено работење
 • Часови
1 ден, 5 часа
 • Цена на обуката
4.200 денари
Со уплата се потврдува пријавата за обуката
 • Податоци за плаќање
Примач: Каровска ДООЕЛ Скопје
Сметка: 210068520170156 НЛБ Тутунска Банка АД Скопје
Цел на дознака: Плаќање по фактура