РАБОТА И ВО НЕДЕЛА КАЈ ПОВЕЌЕ ТРГОВСКИ ДЕЈНОСТИ НА МАЛО ВО ТУРИСТИЧКИТЕ МЕСТА

Во Сл. Весник Бр.150 од 01.07.2022 година објавен е Законот за измени и дополнување на Законот за трговија.

Новините во Законот овозможуваат туристичките места почнувајќи од 09.07.2022 година, да вршат трговија на мало во недела, како и на државни празници  и други празници кои се определени како неработни денови.

Министерството за економија, согласно погоре пишаното, донесе Известување за тоа кои места во Македонија претставуваат туристички места.

Повеќе информации на следниот линк:

Известување за Опфат на туристички места во Република Северна Македонија.pdf (economy.gov.mk)

Најчитани
Категории
Даночен Календар

Останати
Содржини