Упис на лиценца за вршење на сметководствени работи во ЦР

Денес, 7-ми Октомври 2022 година, краен рок за упис на лиценцата за вршење на сметководствени работи кај ТП сметководители и ТП овластени сметководители и Друштвата за вршење на сметководствени работи.

Обврската произлегува од Закон за вршење на сметководствени работи Сл. Весник 173 од 01.08.2022 година, чл. 63 став 4.

Постапката за упис се поведува со поднесување пријава во електронска форма до Централниот Регистар на Македонија, а согласно Законот за едношалтерски систем и водење на трговскиот регистар и регистар на други правни лица Сл. Весник 84/05 … 215/21 преку регистрациони агенти.

Најчитани
Категории
Даночен Календар

Останати
Содржини