данок на личен доход

ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК ЗА ЗАКУПНИНА КАЈ ФИЗИЧКИ ЛИЦА

1. До логото на УЈП имаа стрелка > со лев клик на стрелката се појавува главното мени и избирате: – аконтативна пресметка – преглед на Е-ПДД 2. По ова ќе ви се отвори пребарувач во кој треба да ги внесете задолжителните податоци, односно да го изберете вашиот ЕМБГ и после овој чекор го избирате копчето […]

ПЛАЌАЊЕ НА ДАНОК ЗА ЗАКУПНИНА КАЈ ФИЗИЧКИ ЛИЦА Read More »

Закон за измена и дополна на закон за данок на личен доход

Со Законот за данок на личен доход се уредува оданочувањето на личниот доход на физичките лица, обврзникот за плаќање  на данокот на личен доход, даночната основа за пресметување на данокот на личен доход, даночните стапки, роковите за плаќање на данокот на личен доход, како и други прашања кои се значајни за утврдување и плаќање на

Закон за измена и дополна на закон за данок на личен доход Read More »