Академија

Важни информации:

Отворен упис: Во тек

Искористи попуст за рана уплата
: 25% промотивен попуст!

Времетраење:
18 недели

Опфаќа: Комплетно сметководство кај профитни субјекти

Искуство: Без искуство или основно ниво на знаење

Придобивки:

 • Сертификат поддржан од Министерство за образование и Центар за образование на возрасни
 • Работа на реални проекти
 • Менторски пристап за кариерна подготовка и можности за вработување
 • Сметководствен програм и програмска поддршка за оние кои во иднина ќе го користат МyGPM, бесплатно во првите шест месеци

Закажи информативна онлајн средба!

📞 Контакт: 078/332-645 office@karovska.mk

АПЛИЦИРАЈ!

Зошто токму нашата Академија за Службеник во сметководство?

Кариерно фокусирана програма

Истражување и следење

Учење насочено кон решавање на проблеми

Најголема практична настава

Долгогодишното искуство и углед стекнат помеѓу бројните кандидати гарантираат висок квалитет за нас. Не оценуваат со највисока оцена

Квалитетот го потврдуа и квалитетниот наставен кадар: менторски пристап, посветеност, стручност, совесност- градат однос на доверба и поддршка

 

 • Како службеник во сметководството би биле дел од мрежата на големи професионалци
 • Би имале можност за работа кај сите правни субјекти
 • Ќе бидете доживотен ученик
 • Ќе имате професија која е почитувана и позната по својот интегритет и етика

По кои модули и модуларни единици се работи?

Модул 1 – Поим за сметководство, сметководствени политики и стандарди и сметководството во деловното планирање

 • Поим за сметководство, законска регулатива и стандарди
 • Планирање со организација и контрола и одговорност, комуникација и известување

Модул 2 – Средства, обврски и сопственички капитал

 • Средства во благајна
 • Средства во банка
 • Орочени депозити и кредити
 • Основни средства (нетековни средства) и амортизација на постојните средства
 • Побарувања
 • Обврски
 • Капитал

Модул 3 – Сметководствени активности кај профитното работење

 • Плата и користи на вработени
 • Даноци и даночна регулатива
 • Влезни и излезни фактури, ликвидирање на влезни и излезни документи, изработка на финансиска документација
 • Евиденција на залихи, попис и разлики во попис
 • Увоз и извоз
 • Магацинско работење и поставување процес во магацинот и средства за безбедна и непречена работа во магацин
 • Вршители на самостојна дејност – сметководствено евидентирање

Модул 4 – Заштита на лични податоци и заштита на безбедност и здравје при работа

 • Заштита на лични податоци
 • Заштита на безбедноста и здравјето во работната средина

Модул 5 – Завршни сметки и финансиски извештаи / Пракса

 • Финансиски анализа и извештаи и завршна сметка
 • Класификација на трговски друштва
 • Пракса
 • Тестирање

Часови

18 недели, 150 часа – 26 часа теоретска настава + 124 часа практична настава

Цена

Редовна цена: 93.000 МКД со можност за плаќање од 2 до 60 рати
Промотивна цена: 74.400 МКД со можност за плаќање од 2 до 60 рати

Податоци за плаќање:

Примач: Каровска Едукација ДООЕЛ Скопје

Сметка: 210076000700158

Банка: НЛБ Тутунска Банка АД Скопје

Цел на дознака: Плаќање – Академија за Службеник во сметководство

Повикување на број: (број на фактура)