Обуки

ОБУКИ

Нашата понуда опфаќа

За кого е наменета обуката?

Наменето за секој кој сака да стекне знаење од областа на сметководството и финансиите- идни сметководители, сопственици на микро и мали компании, ученици, студенти.

Почни од почеток!

Што опфаќа програмата?

Програмата на обуката го опфаќа: практичното водење на финансиско и материјално сметководство.

Се работи со добра опрема- секој учесник добива свој лаптоп за време на обуката, на кој се работи со професионалната алатка MyGPM за сметководство.

Секој учесник добива свој регистар со реални документи, кои го потенцираат секој сегмент од работењето на една компанија, а со книжење на истите за време на обуката се води реално сметководство на виртуелната компанија.

За добра обука, работиме во мали групи.

На кои теми се работи?

 • Рачно сметководство/ Компјутерско сметководство
 • Контен план и сметки
 • Книжење/ дневник на книжење
 • Приходи и расходи
 • Увоз и извоз
 • Основни средства, амортизација и вредносно усогласување на средствата и ситен инвентар
 • Магацинско, материјално работење/ залихи
 • Малопродажба и продажба на големо
 • Банкарски изводи- денарски, девизни, изводи од наменски сметки и бизнис картички
 • Каса/ благајна
 • Плати/ Боледувања/ Користи на вработени
 • Даноци
 • МСС и МСФИ
 • Годишна пресметка и финансиски извештаи

 

Покрај обуката, добивате

 • Бесплатен прирачник за финансиско сметководствено работење
 • Комплетна годишна документација за виртуелен клиент, на која работиме во текот на обуката
 • Бесплатно користење на MyGPM шест месеци
 • Можност за дополнителна индивидуална обука со попуст 10%, по ваш избор, од обуките кои ги нуди нашиот Едукативен Центар
 • Сертификати

Секој учесник добива сертификат за посетена обука Вовед во сметководство и финансиско сметководство.

Часови

23 дена, 92 часа

 • 70 часа практично сметководствено учење и работење
 • 22 часа финансиска работа на завршен проект согласно претходното работење на виртуелната компанија


Цена на обуката и услови за плаќање можете да преземете на следниот линк


Податоци за плаќање

Примач: Каровска Едукација ДООЕЛ Скопје
Сметка: 210076000700158
Банка: НЛБ Тутунска Банка АД Скопје
Цел на дознака: Плаќање по фактура

 

НОВО

Постои и можност за кратка дводневна обука В01-02 Вовед во сметководство и финансиско сметководство. Овде ќе се запознаете со важните почетоци за воведот во сметководство и финансиско смеководство.
Два дена, осум часа.
Цена на обуката 3.000 денари.

НОВО

Постои и можност за кратка дводневна обука В01-02 Вовед во сметководство и финансиско сметководство. Овде ќе се запознаете со важните почетоци за воведот во сметководство и финансиско смеководство.
Два дена, осум часа.

Цена на обуката и услови за плаќање можете да преземете на следниот линк

За кого е наменета обуката?

Наменето за секој кој сака да стекне понапредно знаење од областа на сметководството и финансиите, а е со веќе стекнато почетно знаење или ја има посетено обуката: Вовед во сметководство и финансиско сметководство.

Што опфаќа програмата?

Програмата на обуката опфаќа комплетни упатства за составување на годишна сметка за сите правни субјекти, а во согласност со прописите кои се применуваат.
Завршните книжења, составувањето на финансиските извештаи и завршните сметки, од аспект на комплетното составување, ќе Ве запознаат со следната поделба:

 • Трговски друштва од нефинансиски сектор
 • Вршители на самостојна дејност и трговци поединци (адвокати, нотари, занаетчии и сл.)
 • Непрофитни организации (фондации и здруженија на граѓани, религиозни групи и сл.)
 • За добра обука, работиме во мали групи


На кои теми се работи?

 • Пресметка на курсни разлики, порамнување на денарско-девизни салда
 • Сметководствено евидентирање на запишан, а неуплатен капитал
 • Пресметка и книжење на амортизација кај профитни и непрофитни правни субјекти
 • Усогласување на аналитичката евиденција со главната книга и конфирмација како составен и задолжителен дел од пописот
 • Анализа на Бруто биланс по конта и класи (ББ)
 • Непризнати расходи и нивно влијание на основата за пресметување на данокот од добивка
 • Затворање на класите 4,7 и 8 и завршен налог
 • Подготовка на финансиски извештаи и завршна пресметка за трговски друштва
 • Биланс на успех (БУ)
 • Биланс на состојба (БС)Државна евиденција (ДЕ)
 • Структура на приходи по дејности (СПД)
 • ДБ и ДБ-ВП, даночни биланси
 • Објаснувачки белешки
 • Финансиски извештај
 • Извештај за парични текови
 • Извештај за промени во капиталот
 • Извештај за сеопфатна добивка
 • Книга на удели и книга на одлуки (за ДОО)
 • Консолидирана завршна пресметка
 • Подготовка на финансиски извештаи и завршна пресметка за вршители на самостојна дејност и трговци поединци (адвокати, нотари, занаетчии и сл.)
 • Годишен даночен биланс за утврдување на данокот на доход од вршење на самостојна дејност (ДЛД- ДБ)
 • Биланс на приходи и расходи (ДЛД- Б)
 • Специфични и завршни книжења за трговци поединци
 • Подготовка на финансиски извештаи и завршна пресметка за непрофитни организации (фондации и здруженија на граѓани, религиозни групи и сл.)
 • Биланс на приходи и расходи
 • Биланс на состојба
 • Државна евиденција (ДЕ)
 • Распоредување на резултатот
 • Структура на приходи по дејности (СПД)
 • Данок на добивка, ДБ-НП/ВП
 • Специфични и завршни книжења за непрофитните организации


Покрај обуката, добивате

 • Бесплатен прирачник за финансиско сметководствено работење
 • Комплетна годишна документација за виртуелен клиент
 • Бесплатно користење на MyGPM шест месеци
 • Можност за дополнителни обуки со попуст: 10% за втора обука и 20% за трета обука, по ваш избор, од обуките кои ги нуди нашиот Едукативен Центар
 • Сертификати

Секој учесник добива сертификат за посетена обука Напредно сметководство.

Часови

4 дена, 20 часа

Цена на обуката и услови за плаќање можете да преземете на следниот линк

 

Податоци за плаќање

Примач: Каровска Едукација ДООЕЛ Скопје
Сметка: 210076000700158
Банка: НЛБ Тутунска Банка АД Скопје
Цел на дознака: Плаќање по фактура

За кого е наменета обуката?

Наменето за секој кој сака да стекне знаење од областа на даноците, а е со веќе стекнато почетно знаење или ја има посетено обуката: Вовед во сметководство и финансиско сметководство.

Што опфаќа програмата?

Програмата на обуката го опфаќа: практичното водење и евидентирање на даноците во одредени ситуации.

Се работи со добра опрема- секој учесник добива свој лаптоп за време на обуката, на кој се работи со професионалната алатка MyGPM за сметководство.

Секој учесник добива свој регистар со реални документи каде се опфаќаат темите на даноците, кои го потенцираат секој сегмент од ова работење на една компанија, а со книжење на истите за време на обуката се води реална даночна евиденција на виртуелната компанија.

За добра обука, работиме во мали групи.

На кои теми се работи?

 • Фактура согласно член 53 од Закон за ДДВ
 • ДДВ третман на угостителски услуги
 • Даночен третман на попусти во малопродажбата и други попусти при продажба на трговска стока
 • Неовластено истакнат ДДВ
 • ДДВ третман на фактури за извршена сервисна услуга
 • Фактура по чл. 24-а од Закон за ДДВ
 • Фактура по чл. 32-а од Закон за ДДВ
 • Даночен аспект на откуп на земјоделски производи
 • Даночен третман за дадени подароци и новогодишен надомест
 • Пополнување на ДДВ пријава ДДВ- 04
 • Даночен третман на приходи од закуп и подзакуп
 • Даночен третман на донации и спонзорства
 • Заеми- даночен аспект
 • Кусок/вишок и даночен аспект на резултатите по попис
 • Расходи за производи со изминат рок на употреба и нивни аспект на Законот за ДДВ и Законот за ДД
 • Оданочување на финансиски резултат во Билансот на Успех зголемен за непризнати расходи и помалку искажани приходи – ДБ
 • Месечни аконтации на данок на добивка
 • Задржан данок на приход платен на странско правно лице
 • Даночни олеснувања, ослободувања и расходи кои се признаваат или не се признаваат за даночните цели кај самостојните вршители на дејности и трговци поединци
 • Данок на добивка за непрофитните организации - ДБ-НП/ВП

Покрај обуката, добивате

 • Бесплатен прирачник за примена на даноците – ДДВ, ДЛД, ЗД, ДД
 • Комплетна годишна документација за виртуелен клиент со потенцирани теми за даноците
 • Бесплатно користење на MyGPM шест месеци
 • Можност за дополнителна индивидуална обука со попуст 10%, по ваш избор, од обуките кои ги нуди нашиот Едукативен Центар.
 • Сертификати

Секој учесник добива сертификат за посетена обука Примена на даноците – ДДВ, ДЛД, ЗД, ДД

Часови

4 дена, 20 часа

Цена на обуката и услови за плаќање можете да преземете на следниот линк

Податоци за плаќање

Примач: Каровска Едукација ДООЕЛ Скопје
Сметка: 210076000700158
Банка: НЛБ Тутунска Банка АД Скопје
Цел на дознака: Плаќање по фактура

За кого е наменета обуката?

Наменето за секој кој сака да стекне знаење од областа на материјално-магацинско работење- идни сметководители, магационери, сопственици на микро и мали компании кои имаат магацинско работење, ученици и студенти.

Што опфаќа програмата?

Програмата на обуката го опфаќа: практичното водење на материјално сметководство.

Се работи со добра опрема- секој учесник добива свој лаптоп за време на обуката, на кој се работи со професионалната алатка MyGPM за сметководство.

Секој учесник добива свој регистар со реални документи, кои го потенцираат секој сегмент од работењето на една компанија, а со книжење на истите за време на обуката се води реално материјално сметководство на виртуелната компанија. За добра обука, работиме во мали групи!

На кои теми се работи?

 • Вовед/ залихи/ МСС 2
 • Дефиниции
 • Контен план- класа 3, залиха на суровини, материјали, резервни делови и ситен инвентар
 • Контен план- класа 6, залиха на производство, готови производи, стоки, нетековни средства кои се чуваат за продажба и прекинато работење
 • Стоки на пат, стоки во транзит, стоки во продавница, стоки во туѓ склад, стоки на залиха
 • Артикли
 • Материјална картица- евидентирање на влезот и излезот на артиклот (книжење)
 • Магацин и сервисен магацин
 • ПЛТ- трговија на мало и влез на стоките во продавница
 • Мерење на залихите, вреднување на залихите
 • Набавна вредност на залихите (признавање како расход)
 • Магацинско работење: поставување процес, управување, контрола и квалитет во работењето
 • Попис во магацин- попис на залихите
 • Попис во продавница

Покрај обуката, добивате

 • Бесплатен прирачник за материјално-магацинско работење
 • Комплетна годишна документација за виртуелен клиент
 • Можност за дополнителна индивидуална обука со попуст 10%, по ваш избор, од обуките кои ги нуди нашиот Едукативен Центар.
 • Сертификати

Секој учесник добива сертификат за посетена обука: Обука за материјално и магацинско работење

Часови

2 дена, 6 часа

Цена на обуката и услови за плаќање можете да преземете на следниот линк

Податоци за плаќање

Примач: Каровска Едукација ДООЕЛ Скопје
Сметка: 210076000700158
Банка: НЛБ Тутунска Банка АД Скопје
Цел на дознака: Плаќање по фактура

За кого е наменета обуката?

Наменето за секој кој сака да стекне знаење од областа на трговијата и даночниот аспект за трговијата, а е со веќе стекнато почетно знаење или ја има посетено обуката: Вовед во сметководство и финансиско сметководство.

Што опфаќа програмата?

Програмата на обуката го опфаќа: практичното водење и евидентирање на документација акцентирана во големо продажба, транзитна продажба и попусти во големо продажбата.

Се работи со добра опрема- секој учесник добива свој лаптоп за време на обуката, на кој се работи со професионалната алатка MyGPM за сметководство.

Секој учесник добива свој регистар со реални документи каде се опфаќаат темите на трговска продажба, кои го потенцираат секој сегмент од ова работење на една компанија, а со книжење на истите за време на обуката се води реално евидентирање кај виртуелната компанија.

За добра обука, работиме во мали групи.

На кои теми се работи?

 • Правилник за формата и начинот на водење на евиденција за набавка и продажба на стоките и услугите во трговијата на големо и мало
 • Евидентирање на набавка и продажба на стоки во трговија на големо
 • Транзитна продажба
 • Комисиона продажба
 • Попусти при продажба на трговска стока на големо

Покрај обуката, добивате

 • Бесплатен прирачник за трговија на големо
 • Комплетна годишна документација за виртуелен клиент
 • Сертификати

Секој учесник добива сертификат за посетена обука Сметководствена евиденција кај големопродажба и продажба во транзит

Часови

1 ден, 3 часа

Цена на обуката и услови за плаќање можете да преземете на следниот линк

Податоци за плаќање

Примач: Каровска Едукација ДООЕЛ Скопје
Сметка: 210076000700158
Банка: НЛБ Тутунска Банка АД Скопје
Цел на дознака: Плаќање по фактура

За кого е наменета обуката?

Наменето за секој кој сака да стекне знаење од областа на трговијата и даночниот аспект за трговијата, а е со веќе стекнато почетно знаење или ја има посетено обуката: Вовед во сметководство и финансиско сметководство.

Што опфаќа програмата?

Програмата на обуката го опфаќа: практичното водење и евидентирање на документација акцентирана за продажба на мало, интернет продажба, распродажба и други попусти на мало.

Се работи со добра опрема- секој учесник добива свој лаптоп за време на обуката, на кој се работи со професионалната алатка MyGPM за сметководство.

Секој учесник добива свој регистар со реални документи каде се опфаќаат темите на трговска продажба, кои го потенцираат секој сегмент од ова работење на една компанија, а со книжење на истите за време на обуката се води реално евидентирање кај виртуелната компанија.

За добра обука, работиме во мали групи.

На кои теми се работи?

 • Правилник за формата и начинот на водење на евиденција за набавка и продажба на стоките и услугите во трговијата на големо и мало
 • Регистрирање на готовински плаќања преку фискален систем на опрема
 • Евидентирање на набавка и продажба на стоки во трговија на мало
 • Интернет продажба
 • Распродажба и други попусти при продажба на трговска стока на мало

Покрај обуката, добивате

 • Бесплатен прирачник за трговија на мало
 • Комплетна годишна документација за виртуелен клиент
 • Сертификати

Секој учесник добива сертификат за посетена обука Сметководствена евиденција кај малопродажба, распродажба со сите останати попусти и интернет продажба

Часови

1 ден, 3 часа

Цена на обуката и услови за плаќање можете да преземете на следниот линк

Податоци за плаќање

Примач: Каровска Едукација ДООЕЛ Скопје
Сметка: 210076000700158
Банка: НЛБ Тутунска Банка АД Скопје
Цел на дознака: Плаќање по фактура

За кого е наменета обуката?

Наменето за секој кој сака да стекне знаење од областа на благајничкото работење- идни благајници во компании и банки, менувачници, сопственици на микро и мали компании кои имаат благајничко работење, ученици, студенти.

Што опфаќа програмата?

Програмата на обуката го опфаќа практичното работење со благајна/ касата.
Се работи со добра опрема- секој учесник добива свој лаптоп за време на обуката, на кој се работи со професионалната алатка MyGPM за благајничко работење.
Секој учесник добива свој регистар со реални документи, кои го потенцираат сегментот од благајничкото работење на една компанија, а со книжење на истите за време на обуката се води реално благајничко работење на таа компанија.
Прогрмата зборува и за благајничката работа во банките- препознавање и откривање на лажни пари, менувачко работење, уплата- исплата на пари, апоенски состав на парите, трансфер на парите.
За најдобри резултати, работиме во мали групи!

На кои теми се работи?

 • Денарска благајна

- Каса прими (по кои основи касата може да прима пари)

- Каса исплати (по кои основи касата може да исплати пари)

- Благајнички дневник (благајнички извештај- задолжителен)

- Сметководствено бележење на благајната (најчесто класа 1 и класа 4)

 • Девизна благајна

- Откуп и подигање на девизи од банките

- Девизни трошоци/ бележење во девизните благајни

- Благајнички дневник за девизи (благајнички извештај девизен/ денарски- задолжителен)

- Сметководствено бележење на девизната благајна (најчесто класа 1 и класа 4)

 • Заштита и препознавање од евентуални лажни пари

- Машини за обработка на книжни пари за употреба за обични благајници/ работници во компании

- Заштитни елементи на книжните пари

- Користење на евиденција за апоенски состав на парите

 • Благајната во даночната регулатива во РМ Правилник за благајничко работење
 • Одлука за касов максимум

Покрај обуката, добивате

 • Бесплатен прирачник за благајничко работење
 • Можност за дополнителна индивидуална обука со попуст 10%, по ваш избор, од обуките кои ги нуди нашиот Едукативен Центар.
 • Сертификати

Секој учесник добива сертификат за посетена обука: Благајничко работење

Часови

2 дена, 6 часа

Цена на обуката и услови за плаќање можете да преземете на следниот линк

Податоци за плаќање

Примач: Каровска Едукација ДООЕЛ Скопје
Сметка: 210076000700158
Банка: НЛБ Тутунска Банка АД Скопје
Цел на дознака: Плаќање по фактура

За кого е наменета обуката?

Наменето за секој кој сака да стекне знаење од областа на платите, боледувањата и користите за вработени- идни сметководители, сопственици на микро и мали компании, ученици, студенти и вработени во сектор за човечки ресурси.

Што опфаќа програмата?

Обуката го опфаќа работењето во делот на користи за вработените, затоа што и работниците имаат право, а работодавачите имаа обврска за исплата на плата и надоместоци на трошоци и други лични примања од работен однос.

Се работи со добра опрема- секој учесник добива свој лаптоп за време на обуката, на кој се работи со професионалната алатка MyGPM за плата.

Секој учесник добива свој регистар со реални документи, кои го потенцираат секој сегмент од работењето на една компанија во делот на платите и користите на вработените, а со евидентирање на истите за време на обуката се добива реално знаење врз основа на работењето на виртуелната компанија.

За добра обука, работиме во мали групи.

На кои теми се работи?

 • Меѓународен сметководствен стандард 19 (МСС19)
 • Плата (краткорочни користи за вработените)
 • Јубилејни награди и друго (долгорочни користи за вработените)
 • Отпремнини за пензија, испратнини за технолошки вишок
 • Дневници за службени патувања, надомест за одвоен живот, регрес за годишен одмор и други надоместоци за вработени
 • Надомест на плата поради боледување
 • Исклучоци од услови за остварување - право на надоместок поради боледување
 • Запирање исплата на надоместок поради боледување
 • Основица за утврдување на надоместок на плата поради боледување
 • Прекин на работен однос за време на боледување

Покрај обуката, добивате

 • Бесплатен прирачник за користи за вработени
 • Можност за дополнителна индивидуална обука со попуст 10%, по ваш избор, од обуките кои ги нуди нашиот Едукативен Центар.
 • Сертификати

Секој учесник добива сертификат за посетена обука Плата, боледувања и користи за вработени

Часови

1 ден, 3 часа


Цена на обуката и услови за плаќање можете да преземете на следниот линк


Податоци за плаќање

Примач: Каровска Едукација ДООЕЛ Скопје
Сметка: 210076000700158
Банка: НЛБ Тутунска Банка АД Скопје
Цел на дознака: Плаќање по фактура

За кого е наменета обуката?

Наменето за секој кој сака да стекне знаење за нетековни средства – нематеријални средства и материјални средства и користење и залихи на ситен инвентар, а е со веќе стекнато почетно знаење или ја има посетено обуката: Вовед во сметководство и финансиско сметководство.

Што опфаќа програмата?

Програмата на обуката го опфаќа: практичното водење и евидентирање на нетековните средства и ситниот инвентар.

Се работи со добра опрема- секој учесник добива свој лаптоп за време на обуката, на кој се работи со професионалната алатка MyGPM за сметководство.

Секој учесник добива свој регистар со реални документи каде се опфаќаат темите на нетековните средства и ситниот инвентар, со книжење на истите за време на обуката се води реално евидентирање кај виртуелната компанија.

За добра обука, работиме во мали групи.

На кои теми се работи?

 • Уредба за номенклатурата на средствата за амортизација и годишните амортизациони стапки, како и начинот на пресметување на амортизацијата, односно отписот на вредноста на материјалните и нематеријалните средства
 • Пресметка на амортизација согласно: МСС 16, МСС 38 и МСС 40
 • Табела за финансиско и даночно известување при составување на Образецот ДБ за различен трошок за амортизација
 • Расходување на основни средства – даночен третман
 • Евиденција на ситен инвентар на залиха и во употреба

Покрај обуката, добивате

 • Бесплатен прирачник за Нетековни средства- нематеријални и материјани средства и ситен инвентар
 • Комплетна годишна документација за виртуелен клиент
 • Сертификати

Секој учесник добива сертификат за посетена обука Нетековни средства- нематеријални и материјални средства и ситен инвентар

Часови

1 ден, 3 часа

Цена на обуката и услови за плаќање можете да преземете на следниот линк

Податоци за плаќање

Примач: Каровска Едукација ДООЕЛ Скопје
Сметка: 210076000700158
Банка: НЛБ Тутунска Банка АД Скопје
Цел на дознака: Плаќање по фактура

За кого е наменета обуката?

Наменето за лица кои се дел од финансиско и магацинско работење и кои сакаат да го дополнат своето знаење.

Што опфаќа програмата?

Програмата на обуката го опфаќа: начинот на спроведување на попис во целост.

Се работи со добра опрема- секој учесник добива свој лаптоп за време на обуката, на кој се работи со професионалната алатка MyGPM за сметководство.

Секој учесник добива свој регистар со реални документи каде се опфатени темите од обуката- лагер листа и магацинско-материјални картици.

За добра обука, работиме во мали групи.

На кои теми се работи?

 • Правилник за начинот за вршење на попис на средствата и обврските и усогласување на сметководствената со фактичката состојба утврдена со пописот
 • Правилник за нормираните износи на кало, растур, крш и расипување на стоки и одделни производи утврдени за секоја соодветна гранка за даночни цели
 • Спроведување на попис

- Попис на побарувања и обврски - конфирмации

- Попис на нетековни средства

- Попис на финансиски средства

- Попис на залихи

 • Упатство за подготовки и извршување на попис согласно Член 5 од Правилник за начинот за вршење на попис на средствата и обврските и усогласување на сметководствената со фактичката состојба утврдена со пописот
 • Даночни аспекти на пописот

Покрај обуката, добивате

 • Бесплатен прирачник за Спроведување на попис
 • Комплетна годишна документација за виртуелен клиент
 • Сертификати

Секој учесник добива сертификат за посетена обука Спроведување на попис и даночен третман на разликите по попис

Часови

1 ден, 3 часа

Цена на обуката и услови за плаќање можете да преземете на следниот линк

Податоци за плаќање

Примач: Каровска Едукација ДООЕЛ Скопје
Сметка: 210076000700158
Банка: НЛБ Тутунска Банка АД Скопје
Цел на дознака: Плаќање по фактура

За кого е наменета обуката?

Наменето за секој кој сака да стекне знаење од областа на сметководството на непрофитните организации- идни или млади сметководители, овластени лица или други лица кои се дел од непрофитните организации, ученици, студенти.

Што опфаќа програмата?

Програмата на обуката го опфаќа: практичното водење на сметководство кај непрофитните организации- здруженија на граѓани и фондации, разликите и специфичностите на непрофитните организации.

Се работи со добра опрема- секој учесник добива свој лаптоп за време на обуката, на кој се работи со професионалната алатка MyGPM за сметководство кај непрофитните организации.

Секој учесник добива свој регистар со реални документи, кои го потенцираат секој сегмент од работењето на една непрофитна организација, а со книжење на истите за време на обуката се води реално сметководство на виртуелната непрофитна организација.

За добра обука, работиме во мали групи.

На кои теми се работи?

 • Закон за сметководство на непрофитни организации
 • Правилник за сметководство на непрофитни организации
 • Сметковен план за непрофитни организации
 • Специфичности во работењето на непрофитните организации- начин на водење на сметководството
 • Организација на сметководството
 • Приходи и расходи- признавање
 • Попис на средства, обврски и побарувања
 • Донации и спонзорства кај непрофитните организации
 • Данок на добивка за непрофитните организации
 • Завршна сметка

Покрај обуката, добивате

 • Бесплатен прирачник за сметководствено работење кај непрофитните организации
 • Комплетна годишна документација за виртуелен клиент
 • Можност за дополнителна индивидуална обука со попуст 10%, по ваш избор, од обуките кои ги нуди нашиот Едукативен Центар.
 • Сертификати

Секој учесник добива сертификат за посетена обука Специфично сметководствено работење кај непрофитните организации

Часови

2 дена, 6 часа

Цена на обуката и услови за плаќање можете да преземете на следниот линк

Податоци за плаќање

Примач: Каровска Едукација ДООЕЛ Скопје
Сметка: 210076000700158
Банка: НЛБ Тутунска Банка АД Скопје
Цел на дознака: Плаќање по фактура

За кого е наменета обуката?

Наменето за секој кој сака да стекне знаење од областа на сметководството и финансиите кај самостојните вршители на дејности и трговци поединци- идни или млади сметководители, ученици, студенти.

Што опфаќа програмата?

Програмата на обуката го опфаќа: практичното водење на сметководство кај самостајните вршители на дејност и трговци поединци

Се работи со добра опрема- секој учесник добива свој лаптоп за време на обуката, на кој се работи со професионалната алатка MyGPM за сметководство.

Секој учесник добива свој регистар со реални документи, кои го потенцираат секој сегмент од работењето на самостојниот вршител на дејност, а со книжење на истите за време на обуката се води реално сметководство на виртуелен самостоен вршител на дејност и трговец поединец.

За добра обука, работиме во мали групи.

На кои теми се работи?

 • Трговци поединци- Закон за трговски друштва
 • Вршители на дејност, занаетчии- Закон за занаетчиство
 • Паушален нето приход
 • Утврдување на приходите и расходите
 • Специфичности кај самостојните вршители на дејности и трговци поединци
 • МПИН и плата
 • Расходи кои не се признаваат за даночните цели кај самостојните вршители на дејности и трговци поединци
 • Даночни олеснувања и ослободувања
 • Завршна сметка

Покрај обуката, добивате

 • Бесплатен прирачник за сметководствено работење кај самостојните вршители на дејности и трговци поединци
 • Комплетна годишна документација за виртуелен клиент
 • Можност за дополнителна индивидуална обука со попуст 10%, по ваш избор, од обуките кои ги нуди нашиот Едукативен Центар.
 • Сертификати

Секој учесник добива сертификат за посетена обука за Сметководствено работење кај самостојни вршители на дејности и трговци поединци

Часови

1 ден, 4 часа

Цена на обуката и услови за плаќање можете да преземете на следниот линк

Податоци за плаќање

Примач: Каровска Едукација ДООЕЛ Скопје
Сметка: 210076000700158
Банка: НЛБ Тутунска Банка АД Скопје
Цел на дознака: Плаќање по фактура

За кого е наменета обуката?

Наменето за секој кој сака да стекне знаење кое помага во развојот на канцелариските вештини, управување со финансиска документација, деловна комуникација, организација на канцеларија, состаноци, односи со јавност, организација на човечки ресурси, комуникации со банки. Обуката за деловен и финансиски асистент ги подготвува кандидатите за повеќе работни места во деловниот свет на микро и малите бизниси, каде често пати еден вработен има повеќе работни активности.

Што опфаќа програмата?

Програмата на обуката ја опфаќа работата на еден професионален деловен финансиски асистент- професионалната дискусија, професионалната комуникација, општото финансиско и правно работење и човечките ресурси.
Се работи со добра опрема- секој учесник добива свој лаптоп за време на обуката, на кој е инсталиран професионален софтвер MyGPM за деловно/ административно работење.
Секој учесник добива свој регистар со реални документи, кои го потенцираат сегментот од деловно/ административен карактер на една компанија.
За најдобри резултати, работиме во мали групи!

На кои теми се работи?

 • Канцелариско и архивско работење
 • Интерни одлуки, дописи, известувања/ деловна документација
 • Правилна примена на Процедурите за работа и работните инструкции со административна содржина
 • Архивско работење/ деловодник/ архивска документација
 • Рокови за чување на финансиска деловна документација
 • Книга на излезни и книга на влезни фактури / Интерна книга за пошта
 • Работно време/ евиденција на работно време/ годишен одмор
 • Вовед во основното сметководство (благајничко работење, магацинско работење, основни средства и ситен инвентар, работа со фискална каса и малопродажба, плата и даноци- Закон за ДДВ, точка 2 член 53- правилно изготвување и издавање на фактури)
 • Финансиски извештаи
 • Електронско банкарско работење
 • Справување со конфликти со клиенти, градење на добри односи за соработка


Покрај обуката, добивате

 • Бесплатен прирачник за деловно финансико работење
 • Можност за дополнителна индивидуална обука со попуст 10%, по ваш избор, од обуките кои ги нуди нашиот Едукативен Центар.
 • Сертификати

Секој учесник добива сертификат за посетена обука Деловно и финансиски асистент.

Часови

2 дена, 9 часа

Цена на обуката и услови за плаќање можете да преземете на следниот линк

Податоци за плаќање

Примач: Каровска Едукација ДООЕЛ Скопје
Сметка: 210076000700158
Банка: НЛБ Тутунска Банка АД Скопје
Цел на дознака: Плаќање по фактура

За кого е наменета обуката?

Наменето за секој кој сака да стекне знаење кое помага да оформи квалитетен административен асистент кој одлично ги познава и применува административните и архивски вештини. Обуката овозможува знаење за повеќе работни места во работењето, каде често пати еден вработен се соочува со повеќе работни активности во една компанија.

Што опфаќа програмата?

Програмата на обуката ја опфаќа работата на еден професионален административен и архивски асистент во насока на примена на Законот за архивско работење.
Се работи со добра опрема- секој учесник добива свој лаптоп за време на обуката, на кој е инсталиран професионален софтвер MyGPM за деловно/ административно работење.
Секој учесник добива свој регистар со реални документи, кои го потенцираат сегментот од деловно/ административен карактер на една компанија.
За најдобри резултати, работиме во мали групи!

На кои теми се работи?

 • Уредба за канцелариско и архивско работење
 • Закон за архивски материјал
 • Упатство за начинот и техниката на постапување со архивскиот и документарниот материјал за канцелариско и архивско работење
 • Рокови за чување на финансиска деловна документација
 • Вработување

– Пробна работа

– Определено време/ Неопределено време

– Скратено работно време/ Полно работно време

 • Ангажирање на практиканти/ Волонтери
 • Разлики помеѓу Договор за вработување и Менаџерски Договор
 • Закон за заштита од вознемирување на работно место
 • Закон за заштита на лични податоци

Покрај обуката, добивате

 • Бесплатен прирачник за административно, архивско и канцелариско работење.
 • Сертификати

Секој учесник добива сертификат за посетена обука Административно, архивско и канцелариско работење

Часови

1 ден, 4 часа

Цена на обуката и услови за плаќање можете да преземете на следниот линк

Податоци за плаќање

Примач: Каровска Едукација ДООЕЛ Скопје
Сметка: 210076000700158
Банка: НЛБ Тутунска Банка АД Скопје
Цел на дознака: Плаќање по фактура

За кого е наменета обуката?

За менаџерскиот кадар на микро и мали компании во секторот финансии, одговорни за финансиското планирање во една компанија, а задолжени и за носење на точни стратешки одлуки.

Што опфаќа програмата?

Програмата на обуката има за цел да го достигне основниот успех на стратегијата на раководното лице на една компанија, која зависи од трите клучни фактори: усогласување на фирмата со надворешното опкружување, реален внатрешен поглед на нејзините основни надлежности и одржливи конкурентски предности и внимателно спроведување и следење.
Се дискутира за улогата на финансиите во стратешкото планирање, донесување одлуки, формулирање, имплементација и следење.

На кои теми се работи?

 • Правилник за сметковен план и содржината на одделните сметки во сметковниот план
 • МСС/ МСФИ Стандарди
 • Средства/ управување со средствата
 • Капитал
 • Помошни ексел алатки за финансиско планирање
 • БУ, БС, Финансиски извештаи
 • Проценка на ризик
 • Показатели на профитабилност
 • Анализа на компанијата-ресурси
 • Анализа на пазарот
 • Визија, мисија, стратегија на компанијата
 • Формулација и инплементација на стратегија

Покрај обуката, добивате

 • Прирачник за ваша употреба
 • Можност за дополнителна индивидуална обука со попуст 10%, по ваш избор, од обуките кои ги нуди нашиот Едукативен Центар.
 • Сертификати

Секој учесник добива сертификат за посетена обука Финансиско планирање и носење точни стратешки одлуки

Часови

2 дена, 6 часа

Цена на обуката и услови за плаќање можете да преземете на следниот линк

Податоци за плаќање

Примач: Каровска Едукација ДООЕЛ Скопје
Сметка: 210076000700158
Банка: НЛБ Тутунска Банка АД Скопје
Цел на дознака: Плаќање по фактура

За кого е наменета обуката?

Наменета е за менаџери и млади идни менаџери во секторот финансии, одговорни за управување со финансиите и финансиското сметководство на една компанија, а задолжени и за финансиското планирање, подготовка и евидентирање на финансиска ситуација во компанијата и анализа на сите финансиски записи.

Со потреба и знаење за сметководство.

Цел на обуката?

Цел на обуката е менаџерот да го дооформи разбирањето за финансиите, финансиските извештаи и финансиското сметководство се со цел да се надминат препреките при менаџирањето на работата во одредена компанија.

Во услови на растечка глобализација и интеграција на пазарот на капитал компаниите се соочуват со потрага по добри финансиски менаџери – менаџери со поширок видик и знаење во комплетниот сектор финансии и финансиско сметководство.

На обуката за финансиско сметководство за менаџери комплетно ќе ги заокружите отворените прашања околу финансиското сметководство.

 • На кои теми се работи?
 • Поим на финансиското сметководство
 • Правилник за сметковен план и содржината на одделните сметки во сметковниот план
 • МСС/ МСФИ Стандарди
 • Сметководствена евиденција
 • Финансиски извештаи и сметководствена анализа на финансиски извештаи
 • Нетековни средства – материјални/ нематеријални средства
 • Стоки, производи и залихи
 • Парични средства
 • Финансиски вложувања
 • Даноци
 • Обврски и побарувања
 • Капитал
 • Признавање на приходите и расходите
 • Утврдување и известување за резултатите
 • Сертификати

Секој учесник добива сертификат за посетена обука Финансиско сметководство за менаџери

Покрај обуката, добивате

Прирачник за Финансиско сметководство за менаџери.

Можност за дополнителна индивидуална обука со попуст 10%, по ваш избор, од обуките кои ги нуди нашиот Едукативен Центар.

Часови

2 дена, 6 часа

Цена на обуката и услови за плаќање можете да преземете на следниот линк

Податоци за плаќање

Примач: Каровска Едукација ДООЕЛ Скопје
Сметка: 210076000700158
Банка: НЛБ Тутунска Банка АД Скопје
Цел на дознака: Плаќање по фактура

За кого е наменета обуката?

За менаџерскиот кадар на микро и мали компании, сметководители, финансиски работници.

Цел на обуката?

Обуката има за цел да го зголеми успехот кај лица на одговорни позиции, поставени целосно да одговорат на барањата и потребите на компанијата.

За ова да го постигнат, потребна им е целосна контрола над работењето, познавање и читање на финансиските извештаи, со јасна цел- без ризик на неуспешност, а со јасна визија за успешност!

Обуката овозможува и проширување на знаењата и вештините на вработените во делот на сметководство и финансискиот сектор, правилна примена на законски прописи и даночната регулатива.

Овозможува проширување на знаењата на вработените во областа на финансиите- планирање и со помош на различни алатки за правење финансиски анализи, полесно користење на финансиските информации за цели на планирање.

Покрај обуката, добивате

Можност за дополнителна индивидуална обука со попуст 10%, по ваш избор, од обуките кои ги нуди нашиот Едукативен Центар.

Часови

По договор

Цена на обуката и услови за плаќање можете да преземете на следниот линк

Податоци за плаќање

Примач: Каровска Едукација ДООЕЛ Скопје
Сметка: 210076000700158
Банка: НЛБ Тутунска Банка АД Скопје
Цел на дознака: Плаќање по фактура

За кого е наменета обуката?

Наменета е за сите физички и правни лица кои сакаат да постигнат цел со реализација на споствен или бизнис на друга компанија или проверка на веќе постигнатото, вградување на промени и дополнувања со цел одредување на идните насоки на развој на бизнисот.

Цел на обуката?

Градење на добар бизнис заснован на добра идеја за бизнисот, градење маркетинг план, детали за производството, вработени во бизнисот и политика на кадри.

План за финансискиот дел, презентација на финансиски извештаи, план на приходи и трошоци, позајмици и инвестиции.

Бизнисот е успешен, ако успешно го планираме.

На кои теми се работи?

 • Потреба од бизнис план
 • Интерен/ Екстерен бизнис план
 • Елементи на бизнис план
 • Работен дел

– локација

– промоција и маркетинг

– опис на бизнис идеја

– конкуренција

– СВОТ анализа

– дефинирање на идеја

– финансии

– пазар

– инвестиција и опрема

 • Креирање на сопствен бизнис план

Покрај обуката, добивате

Можност за дополнителна индивидуална обука со попуст 10%, по ваш избор, од обуките кои ги нуди нашиот Едукативен Центар.

 • Сертификати

Секој учесник добива сертификат за посетена обука Бизнис план.

Часови

2 дена, 6 часа

 

Цена на обуката и услови за плаќање можете да преземете на следниот линк

 

Податоци за плаќање

Примач: Каровска Едукација ДООЕЛ Скопје
Сметка: 210076000700158
Банка: НЛБ Тутунска Банка АД Скопје
Цел на дознака: Плаќање по фактура

За кого е наменета обуката?

За дечињата од предучилишна и училишна возраст, кои ни значат и во кои најмногу вложуваме! Да ги едуцираме и поттикнеме децата на штедење! Низ игра и забава во текот на обуката им го доближуваме концептот на штедење и ги поттикнуваме уште од мали да размислуваат за тоа.
Добрите навики се стекнуваат уште од мали нозе!

Што опфаќа програмата?

Едукација на интересен начин децата да заштедат за сите нивни големи и мали желби. Детската касичка е само почеток за детето да почне да штеди!

На кои теми се работи?

 • Дали штедите (вода, пари, струја…)?
 • Дали собирате парички?
 • Дали имате касичка?
 • Дали знаете што е банка?
 • За што би штеделе вие? Кои се вашите големи и мали желби?
 • Македонските пари/ странските пари
 • Едукативна игра “Лавиринт”

Покрај обуката, добивате

Подарок касичка или детски паричник.

Часови

1 ден, 2 часа

Цена на обуката и услови за плаќање можете да преземете на следниот линк

Податоци за плаќање

Примач: Каровска Едукација ДООЕЛ Скопје
Сметка: 210076000700158
Банка: НЛБ Тутунска Банка АД Скопје
Цел на дознака: Плаќање по фактура