Мери Каровска

Мери Каровска

Сопственик и Управител

Дипломиран економист со уверение за овластен сметководител издаден од ИСОС. Искуство стекнато работејќи на одговорите за  потребите на физичките и правни лица, како долгогодишен банкарски менаџер во една од филијалите на Стопанска Банка АД Скопје, со големо дополнително искуство како предавач во банката, а едуцирана во едукативните центри надвор од државава за тренери на NBG групацијата.
Предавач на семинари, работилници на различни теми, со посебен акцент од областа на сметководството и банкарството. Со искуство и како надворешен соработник и предавач во центрите за едукација Achieve Global потоа Link Across и Американ Колеџ, Млади инфо, Информиран Корисник, Организацијата за заштита на потрошувачите на Македонија како и Стопанска Комора на Македонија.
Паралелно, цели триесет и три години работа со сметководство на здруженија, фондации и компании со различни дејности. Во поново време, соработка со буџетски институции.
Искуство стекнато и како финансов директор во ИТД Дистрибуција Скопје, една од водечките компании во ИТ секторот кај нас, членка на Инфософт Групацијата.
Сега на чело на компанијата Каровска ДООЕЛ од Скопје.

Татјана Тасевска

Татјана Тасевска

Дипломиран правник, долгогодишен соработник и правен советник во Организација на потрошувачите на Македонија, член на Советот на потрошувачи на Владата на Македонија, претставник во Регионалното балканско тело за заштита на потрошувачите, член во Корпоративното тело за општествена одговорност во Македонија, учесник на повеќе конференци, обуки и семинари во земјата и во странство во доменот на заштита на потрочувачи, стандарди и квалитет за функционирање на здруженијата на граѓани, лобирање и застапување, односи со јавноста и медиумите. Специјалност и се предавањата на теми правно, канцелариско и административно работење. Најголемата соработка како предавач, Тасевска ја има во рамките на Организацијата за заштита на потрошувачите во РМ, бизнис секторот, инспекциски служби, Правниот факултет, во КДС Центар за обука и развој на кадри и др.
Владимир Ѓорѓиев

Владимир Ѓорѓиев

Со големо работно искуство како менаџер во магацинско работење и логистика (Дрога Колинска, Виндија, ИТД Дистрибуција, Аптив) и искуство во работење со повеќе различни ЕРП системи во делот на магацинското работење (HELIX, SAP, Microsoft Navision, MIS, CFMA). Дефинирање на процесни статуси на документи во работењето (приеми, испратници, профактури, фактури). Креирање на работни инструкции, обука на вработени , инструкции за заштита при работа, примена на различни стандарди и процеси (FIFO, HACCP,ISO 9001). Организирање , учество во вонредни и редовни пописи (месечни, тромесечни, полугодишни , годишни, ненајавени). Голем практичар.