Сметководствени услуги

Нашата понуда опфаќа:

 1. Комплетно сметководство
 2. Сметководствено известување
 3. Месечно или квартално финансиско известување

Правни и административни услуги

Нашата понуда опфаќа:

 1. Изготвување на договори и акти согласно Законот за трговски друштва
 2. Бесплатно основање на фирми, доколку се договори понатамошна соработка во делот на финансиите и сметководството
 3. Промена на македонски основачи и странски основачи и нивно запишување во соодветен регистар
 4. Промена на адресни податоци, назив на фирма, пријава на работно време и сл.
 5. Електронска пријава и одјава на работници и ППР обрасци
 6. Изготвување на акти согласно Законот за работни односи
 7. Постапки за јавни набавки
 8. Постапка за добивање дозвола за игри на среќа
 9. Постапки за донации или спонзорства
 10. Постапка за пријава и работа на волонтери
 11. Поднесување документација во УЈП, банки, ЦР , НБРМ, министерства

Консалтинг услуги и контрола

Нашата понуда опфаќа:

 1. Подготовка на бизнис планови
 2. Воведување/ ажурирање на процедури во работењето, правилниици за работа, правилници за попис, сметководствени политики и останати интерни акти
 3. Финансиска контрола во работењето

Имаме познавање и работиме на светски познатиот on line software WAVE за сметководство и мали бизниси- софтвер често користен од страна на странските компании, лоцирани на нашите простори.