Услуги

СМЕТКОВОДСТВЕНИ УСЛУГИ

Нашата понуда опфаќа

Бр.      
ОписЕдиницаИзнос
А01-1Подготовка на МПИН по лице350
А01-2Поднесоци во УЈП за е-пдд по лице350
А01-3Поднесоци во УЈП за јавни давачки 600
А01-4Поднесоци во УЈП за регистрација 600
А01-5Поднесоци во УЈП за фискализација 600
А01-6Поднесоци во УЈП за други барања и пријави 600

 

 •       Цените се без пресметан ДДВ
 Бр.        
ОписЕдиницаИзнос
А02-1Е-потврди/Е-барања од Регистрите во РМ 600
А02-2Регистрација на нов субјект со договорена натамошна соработка 6.000
А02-3Регистрација на нов сујбект - странски основачи со договорена натамошна соработка 12.000
А02-4Регистрација на нов субјект 9.000
А02-5Регистрација на нов сујбект - странски основачи 15.000
А02-6Упис/Промена во Регистарот на Вистински Сопственици по лице1.500
А02-7Пријава/Промена во Регистар на директни инвестиции на нерезиденти по лице1.500
А02-8Подготовка ЗП образец 300

 

 •       Цените се без пресметан ДДВ
Бр.      ОписЕдиницаИзнос
А03-1Електронска пријава за потреба од работник (ППР) 300
А03-2Електронска пријава/одјава на вработен М1/М2 400
А03-3Електронска пријава за потреба од практикант 300
А03-4Електронска пријава/одјава на практикант 400
А03-5Постапка при вработување лице со поволности и субвенции 3.000

 

 •       Цените се без пресметан ДДВ
Бр.       
ОписЕдиницаИзнос
А04-1Боледување 1.100
А04-2Пријава/Одјава/Промена на здравствено осигурување 500

А04-3

 

Барање за утврдување на минималните санитарно-хигиенски услови во деловен простор 600

 

 •       Цените се без пресметан ДДВ
Бр.      
ОписЕдиницаИзнос
А05-1Поднесоци-извештаи за Државен Завод за Статистика 1.000

 

 •       Цената е без пресметан ДДВ
Бр.     
ОписЕдиницаИзнос
А06-1Поднесоци-извештаи за Народна Банкапо час1.200

 

 •       Цената е без пресметан ДДВ
Бр.      
ОписЕдиницаИзнос
А07-1Пријавување /Волонтерски договор/Волонтерска книшка 2.000
А07-2Известување за започнување со вршење на дејност 600

 

 •       Цените се без пресметан ДДВ
Бр.       
ОписЕдиницаИзнос
А08-1Постапка за дозвола за приредување игри на среќа-наградна игра 6.000
А08-2Постапки за јавни набавки 12.000

 

 •       Цените се без пресметан ДДВ
Бр.      
ОписЕдиницаИзнос
А09-1Постапка за потврда на јавен интерес за донација или спонзорство 6.000
 •       Цената е без пресметан ДДВ
Бр.      
ОписЕдиницаИзнос
А10-1Поднесување пријави/барања до Државен Пазарен Инспекторат 600

 

 •       Цената е без пресметан ДДВ
Бр.      
ОписЕдиницаИзнос
А11-1Подготовка на апликација и документација за добивање кредитна поддршка од банкапо договор-
А11-2Пропратна документација за пријава- одјава на работник, анекси кон договори и годишен одморпо лице500
А11-3Подготовка на терк за Договори за потребите на Друштвото- заем, закуп, компензација, цесија, асигнација, донација, спонзорство, договор за дело, авторски договор 500
А11-4Изготвување на Акти, Работни инструкции и Процедури согласно Законот за Работни Односиминимум1.200
А11-5Подготовки на предлог проекти за кофинансирање грантови од ФИТРпо договор-
А11-6Други административни услугипо час1.200

 

 •       Цените се без пресметан ДДВ

АДМИНИСТРАТИВНИ УСЛУГИ

Нашата понуда опфаќа

КОНСАЛТИНГ УСЛУГИ И КОНТРОЛА

Нашата понуда опфаќа

Бр.       ОписЕдиницаИзнос
А12-1Поготовка на процедури, работни инструкции и останати интерни актипо час1.200
А12-2Финансиска контрола во работењетопо час1.200
А12-3Изработка на приговори и жалби по записници и решенија на Инспекциски органипо час4.000
А12-4Изготвување на Договори и Акти согласно законските регулативипо час1.200
А12-5Консалтинг услуга и сметководствено советување за домашни и странски лицапо час1.200
А12-6Подготовка на Бизнис Планпо договор-

 

 •       Цените се без пресметан ДДВ