Закон за измена и дополна на закон за данок на личен доход

Со Законот за данок на личен доход се уредува оданочувањето на личниот доход на физичките лица, обврзникот за плаќање  на данокот на личен доход, даночната основа за пресметување на данокот на личен доход, даночните стапки, роковите за плаќање на данокот на личен доход, како и други прашања кои се значајни за утврдување и плаќање на данокот на личен доход.

Од 01.01.2023 година ќе се применува Законот за изменување и дополнување на законот за данок на личен доход објавен во “Службен весник на РМ” 274/22 од 20.12.2022 година.

Повеќе информации на следниот линк:

http://www.ujp.gov.mk/mk/regulativa/opis/425

Најчитани
Категории
Даночен Календар

Останати
Содржини